Vítejte na stránkách
PCI DSS
Sebehodnotící dotazník (SAQ)
Registrace
Přihlásit
Dotaznik A
Dotaznik B
Dotaznik C
Dotaznik C-VT
Dotaznik D
pro obchodníky
Dotaznik D
pro poskytovatele služeb
PCI DSS Požadavky
Pro obchodníky
Pro poskytovatele služeb-agenty
E-školení
O projektu
Výběr typu dotazníku
Kontakt
FAQ
Podmínky užití
Úvod
Před započetím vyplňování věnujte, prosím, pozornost následujícím podmínkám užití těchto stránek a informacím

Tyto stránky a aplikace pro vyplňování sebehodnotících dotazníků (SAQ) pro zjišťování a vyhodnocování shody s PCI DSS byla vytvořena a je provozována společností BELLPRO, s.r.o., IČ: 26201119, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79213, se sídlem v Praze 4, Antala Staška 276/4, PSČ 140 00 (dále jen „BELLPRO“).

Prostřednictvím těchto stránek a aplikace vyplňování dotazníku nejsou shromažďována žádná osobní data, ani výsledky na odpovědi jednotlivých otázek kromě přihlašovacích údajů (e-mail, příp. registrační kód) doplněných o časové razítko. Registrací a/nebo zahájením pro vyplňování dotazníku (odpovídání na otázky) dává uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Veškerá zadaná data prostřednictvím těchto stránek a aplikace vyplňování dotazníku jsou ukládána do lokálních cookies na počítači, ve kterém jsou tyto stránky a aplikace spuštěna, a po přechodnou, nezbytně nutnou, dobu v paměti systému. Vypnutím počítače při neuložení rozpracovaných údajů mohou být data ztracena.

Pro zálohování vyplněných dat je možné využít možnosti uložení dat na lokální disk ve formátu XML. Tím dojde k uložení záložních dat pro případ odstranění cookies z historie internetového prohlížeče.

Soubor s XML daty je možné načíst do webové aplikace z libovolného počítače a internetového prohlížeče a pokračovat v práci.
 
Verze pro výběr a vyplnění dotazníků s automatickým doplňováním dat resp. doplňujícími vysvětlujícími informacemi je zpoplatněna jako služba, tj. pro vygenerování dotazníku a Osvědčení o shodě ve formátu PDF je nutný platný registrační kód příp. úhrada za službu.

Poplatek za službu může být uhrazen třetí stranou – např. akceptační bankou. V tomto případě jsou možné dvě varianty, a to komfortní vyplnění se zjednodušujícími předotázkami příp. s omezením na doplňující vysvětlující informace. V tomto případě je rozsah služeb dán vlastnostmi registračního kódu. Po registraci a zadání kódu dojde k jeho ověření a zobrazení, jaký způsob informací, resp. vyplnění, kód umožňuje a po jakou dobu. 
 
Při individuálních platbách je poplatek za službu možné uhradit platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány. Po úhradě je zaregistrovanému uživateli aktivována služba komfortního vyplňování s automatizovaným doplněním řady otázek (přístup prostřednictvím horních ikon), k otázkám, které mají být vyplněny, jsou poskytnuty doplňující vysvětlující informace. 
 
U složitějších dotazníků, zejména typ D, mohou být řešení komplikovaná a vyžadovat individuální konzultaci, kterou je BELLPRO schopna zajistit či zprostředkovat. Zejména vyplňování dotazníku D pro poskytovatele služeb může být i při doplňujících informacích značně komplikované a doporučujeme předchozí konzultaci a podrobnější seznámení se s problematikou PCI DSS.

Aktuální individuální cena (platná od 1.1.2014) pro službu komfortního vyplnění je 484,- Kč (s DPH), 400,- Kč (bez DPH) + 84.- Kč (21% DPH)

Po úhradě ceny dojde k aktivaci služby, a to nastavení možnosti pro příslušné registrované údaje (e-mail) ve lhůtě 90 dnů vygenerovat až 5 výstupů ve formátu PDF .  

Platnost registračního kódu je obecně 90 dnů od prvotní aktivace anebo vyčerpáním počtu 5 ks generování PDF výstupů, nejpozději do konce sjednaného kalendářního roku, nastavení však může být i odlišné, o aktuální platnosti a možném počtu generování PDF je zadavatel kódu na stránkách informován.

Kódy resp. aktivované služby je tedy možné použít vždy do konce kalendářního roku (v roce, ve kterém byly zakoupeny nebo pro rok, pro který jsou určeny). Pokud nejsou v daném roce aktivovány, propadají (exspirují). Možnost vyčerpání hrazených služeb končí jejich vyčerpáním anebo uplynutím časové doby.

Zdarma je při zaregistrování e-mailu poskytnuta možnost vyplnění všech otázek příslušného dotazníku (přístup prostřednictvím záložek zleva), po zaregistrování je možné ve lhůtě 90 dnů vygenerovat až 5 výstupů ve formátu PDF. Bez registrace je možné projít otázky vybraného dotazníku, není umožněno vygenerování výstupu ve formátu PDF. Vysvětlující texty nejsou zobrazeny. Po vyplnění uvedenou formou se tedy doporučuje uložit data ve formátu XML pro jejich další případné využití (po získání registračního kódu či úhradě služby).

BELLPRO si vyhrazuje možnost platnost a/nebo účinnost prodloužit resp. počet generování PDF výstupů zvýšit.
 
BELLPRO je plátce DPH. Platba je směrována na účet č.  2302970001/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.
 
Při užití těchto stránek a zejména aplikace vyplňování dotazníku je možné prostřednictvím tlačítka "Potřebujete POMOC?" a kontaktního formuláře klást dotazy, které primárně zodpoví dle časových možností BELLPRO, a to sama příp. po konzultaci s příslušnou bankou, které se dotaz týká, nebo je této bance postoupí. BELLPRO si vyhrazuje rozsah takovéto pomoci omezit, nebude-li s příslušnými bankami sjednáno jiné.
 
Případné reklamace je možné řešit s BELLPRO na uvedených kontaktech.
 
BELLPRO nepřebírá za obchodníka anebo poskytovatele služeb / agenta odpovědnost za vyplněné a jím podepsané údaje v dotazníku. BELLPRO nepřebírá odpovědnost ani za nedodržení časových lhůt pro předkládání dotazníků a souvisejících materiálů ani za jakékoliv případné škody, sankce a to přímé ani zprostředkované, které by vyplývaly nebo mohly vyplývat přímo nebo nepřímo z předložení či nepředložení zcela či částečně vyplněných a sestavených materiálů za pomoci těchto stránek a aplikace vyplňování dotazníku.
Před vytištěním a příp. odesláním připravených materiálů - SAQ dotazník a Osvědčení o shodě (AOC) musí být veškeré, zejména nabídnuté a předvyplněné, údaje zkontrolovány a ověřeny s tím, že za správnost a úplnost a komplexnost všech materiálů (příslušný dotazník, Osvědčení o shodě) včetně příloh odpovídá subjekt, za který jsou materiály připraveny a podepsány.